Home

opis organizacji

HISTORIA:

Jednostka OSP w Ciężkowicach liczy sobie już prawie 130 lat istnienia. Początki sięgają roku 1885, kiedy to z inicjatywy burmistrza i ówczesnych rajców powołano w Ciężkowicach Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej. Zakupiono 4-kołową sikawkę ręczną, węże, hełmy (istnieją i są używane do dziś w celach paradnych) i inny sprzęt. Wybudowano w rynku drewnianą szopę, zwaną remizą, zaczęto ćwiczyć i szkolić załogę. Od tego czasu kolejne pokolenia mieszkańców zasilały szeregi jednostki a poprzez nią aktywnie włączały się w życie tutejszej społeczności. Obecnie OSP w Ciężkowicach jest największą i najaktywniejszą jednostką na terenie całej Gminy.

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ:

W ciągu ostatnich 3 lat OSP w Ciężkowicach zrealizowała następujące projekty: Remont Strażnicy w Ciężkowicach, Remont garaży, Karosaż samochodu STAR 266, Uroczystości Jubileuszowe z okazji 100-lecia jednostki. Projekty te były realizowane w partnerstwie zarówno

organizacyjnym jak i finansowym z: Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Gminą Ciężkowice, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwową Strażą Pożarną, Sołectwem Ciężkowice. Ponadto OSP prowadzi liczne stałe działania na terenie Gminy, m.in. corocznie bierze udział w organizacji Dnia Dziecka, urządza pokazy sprawności bojowej dla dzieci i młodzieży, przeprowadza pogadanki o tematyce przeciwpożarowej w szkołach, organizuje Dni Strażaka, pełni funkcje reprezentacyjne w trakcie niemal wszystkich uroczystości gminnych i wielu powiatowych, reprezentuje Gminę na zewnątrz. OSP w Ciężkowicach jako jedyna jednostka w gminie prowadzi własną Orkiestrę, która wielokrotnie i regularnie występuje na uroczystościach o charakterze strażackim, kościelnym i państwowym.

W przeciągu ostatniego roku byliśmy partnerem w projekcie "Ciężkowicka Akademia Muzyczna" realizowanym przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, finansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Naszą rolą w projekcie była pomoc w rekrutacji uczestników projektu, wypożyczanie sal do prowadzenia zajęć oraz instrumentów. Czynnie angażowaliśmy się w sprawy zarządzania projektem, przez co zdobyliśmy własne doświadczenie w prowadzeniu takich przedsięwzięć.

Dotychczas nie realizowaliśmy samodzielnie projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł o charakterze podobnym do przedstawionej we wniosku oferty. Posiadamy jednak duże doświadczenie we współpracy z administracją publiczną na stopniu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz aktywne i pełne zapału zasoby osobowe w postaci doświadczonej kadry. Ponadto młodzi członkowie OSP działając w innych organizacjach pozarządowych zdobyli na własną rękę doświadczenie w realizacji projektów w takich programach jak: Fundusz Inicjatyw Obywatelski oraz POKL. Posiadamy także odpowiednie zaplecze rzeczowe i lokalowe.