Opis projektu

Streszczenie

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Ciężkowice. Jego głównym celem jest aktywizacja społeczna dorosłej część populacji Gminy poprzez zainicjowanie obywatelskiego dialogu pomiędzy mieszkańcami a lokalnymi władzami i innymi podmiotami publicznymi, podpartego następnie stworzeniem mieszkańcom możliwości zrealizowania oddolnych inicjatyw społecznych na rzecz swojego miejsca zamieszkania. Na terenie gminy zostanie przeprowadzona seria społecznych debat, po jednej w każdym sołectwie, a w kolejnym etapie wyłonionych 13 obywatelskich grup operacyjnych, których członkowie po otrzymania wsparcia szkoleniowego, będą mobilizować pozostałych mieszkańców do wspólnego działania. Obywatelskie inicjatywy będą realizowane we współpracy z samorządem oraz miejscowymi ngo. Na zakończenie realizacji projektu przedstawiciele lokalnych władz oraz uczestniczący w projekcie mieszkańcy opracują dokument będący podstawą do kontynuowania i rozwijania wypracowanych w nim mechanizmów kształtowania społeczeństwa obywatelskiego na terenie Gminy.

Grupa odbiorców

Grupą docelową projektu jest dorosła część populacji gminy Ciężkowice (ok. 8 tys. mieszk.). Spośród nich zostanie wybranych 65 os., które sformują 13 grup obywatelskich po 5 os. każda. Grupy te w oparciu o przeprowadzone debaty i przebyte szkolenia zrealizują następnie na terenie każdego z sołectw (12) i miasta Ciężkowice (1) autorskie, oddolne inicjatywy społeczne we współpracy z lokalnym NGO oraz władzami samorządowymi. Z kolei w zaplanowanych w projekcie debatach obywatelskich (13) przewidujemy bezpośredni udział co najmniej 390 mieszkańców.

Cele zadania

1. Wzrost zaangażowania się mieszkańców Gminy Ciężkowice w lokalne życie publiczne i społeczne.

2. Zwrócenie uwagi ogółu mieszkańców Gminy Ciężkowice na rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych i kształtowaniu przestrzeni dialogu społecznego.